Fatimah Az-Zahra Puteri Kinasih Rasulullah ~ Putera-Puteri Fatimah r.a (12) - Santrijagad

Fatimah Az-Zahra Puteri Kinasih Rasulullah ~ Putera-Puteri Fatimah r.a (12)

Bagikan Artikel Ini
OLEH : H.M.H Al-HAMID AL-HUSAINI

Rasulullah saw menegaskan, “ Sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap Nabi dari tulang sulbinya sendiri. Namun Dia (Allah) menjadikan keturunanku dari tulang sulbi orang itu (Ali Ibn Abi Thalib)”.


Dewasa ini keturunan beliau telah bercabang-cabang dan beranting melauli Siti Fatimah r.a yang melahirkan al-Hasan dan al-Husain r.a. Kelahiran dua orang anak lelaki itu disambut oleh Rasulullah saw seperti beliau menyambut kelahiran Siti Fatimah dahulu. Nama kedua cucu itu pun diberikan oleh Rasulullah sendiri. Kedua cucu lelakinya itu mendapat kedudukan khusus di dalam hati beliau dan dipandang sebaga putera-putera beliau sendiri. Hubungan keayahan dan kejiwaan antara beliau dengan kedua cucunya sudah terpatri sedemikian eratnya sejak kelahiran mereka berdua. Yaitu hubungan yang dibentuk oleh keyakinan, bahwa kedua orang cucu beliau itu di kemudian hari akan menjadi penerus tugas dakwah Islam dan pengawal syari’at.

Dengan demikian maka hubungan tersebut berupa hubungan kejiwaan, hubungan prinsip dan hubungan cita-cita serta tujuan. Oleh sebab itulah beliau mengasuh langsung dua orang putera siti Fatimah, al-Hasan dan al-Husain r.a. Beliau menandaskan, “ Tiap anak beranasabkan kepada ayahnya sendiri, kecuali anak Fatimah. Akulah ayah mereka dan kepadakulah mereka bernasab”.

Ternyata apa yang dikehendaki oleh Rasulullah saw terlaksana. Dua cucu beliau itu, al-Hasan dan al-Husain r.a., di kemudian hari ternyata memberikan pengaruh yang tidak kecil dalam mewarnai sejarah dan kehidupan ummat Islam. Keduanya memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi perkembangan Islam, menimbulkan semangat pembaharuan dan penyegaran kehidupan kaum muslimin, melalui tekad berjuangnya yang tangguh, kepahlawanan syahid, tetesan darah suci dan pengorbanan mulia.

Sebagai contoh, al-Husain r.a gugur sebagai pahlawan syahid di Karbala, tetapi semangat perjuangannya berkesinambungan membangkitkan kesadaran tinggi di kalangan ummat Islam. Semangat al-Husain selalu merupakan contoh abadi dalam menegakkan kebenaran Islam. Keturunan al-Hasan dan al-Husain r.a. serta anak cucu-cucu mereka, bersama para pendukung dan pembelanya masing-masing, di kemudian hari ternyata benar-benar menjadi kekuatan penggerak yang amat menentukan dalam sejarah ummat islam. Api semangat mereka selalu menjadi pembakar setiap gerakan perlawanan yang bangkit menentang kedzaliman dan kesewenang-wenangan di sepanjang sejarah umat ini.

Itulah sebagian dari tujuan Rasulullah saw, ketika beliau memberikan asuhan, bimbingan dan didikan kepada al-Hasan dan al-Husain sejak masa kanak-kanak. Dan itu pulalah sebagian dari arti penegasan diri beliau sebagai “ayah” mereka. Itu juga yang menjadi maksud dari pernyataan-pernyataan beliau mengapa beliau melimpahkan kecintaan beliau kepada dua anak itu sepenuhnya.

Dalam kaitan inilah maka sebuah riwayat mengatakan, bahwa Rasulullah saw menerangkan dengan jelas, “ Mereka berdua adalah putera-puteraku. Siapa yang mencintai mereka berarti mencintaiku…al-Hasan dan al-Husain dua-duanya adalah penghuni surge terkemuka… Dua orang puteraku itu adalah Imam-imam, baik mereka itu sedang duduk ataupun sedang berdiri.
Kaum muslimin pada masa hidup Rasulullah saw menyaksikan sendiri bagaimana besar kecintaan beliau pada al-Hasan dan al-Husain r.a. Mereka juga menyaksikan betapa besar perhatian beliau kepada pendidikan dua orang cucunya itu. Beliau selalu menganjurkan supaya orang mencintai kedua puteranya itu dan berpegang teguh pada pesan beliau mengenai mereka berdua. Oleh karena itu kaum muslimin mengenal martabat al-Hasan dan al-Husain dan menyadari bagaimana kedudukan mereka berdua dalam pandangan Rasulullah.

Sesudah al-Husain, Siti Fatimah r.a melahirkan lagi seorang puteri pada akhir tahun ke-5 hijriyah, yang diberi nama oleh Rasulullah saw: Zainab. Nama “Zainab” diberikan sebagai kenangan abadi untuk selalu mengenang bibinya –Zainab binti Muhammad ( kakak dari Fatimah r.a) yang wafat dan tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah saw serta Fatimah r.a. Dua tahun sesudah itu Fatimah r.a melahirkan lagi seorang puteri yang oleh Rasulullah saw diberi nama Ummu Kultsum, seolah-olah beliau merasa  akan ditinggal wafat puteri beliau sendiri yang bernama Ummi Kultsum ( kakak Fatimah r.a). Dan benarlah, dua tahun kemudian Ummu Kultsum binti Muhammad saw- isteri Utsman bin Affan penerus Rugayyah-Pulang ke Rahmatullah.

Zainab binti Ali r.a. dikenal juga dengan nama “ Zainab al-Kubro”. Yang kemudian menjadi seorang pahlawan puteri ketika menyertai al-Husain r.a. dalam perjuangan gagah berani di karbala melawan pasukan berkuda Yazid bin Muawiyah. Zainab lahir pada tanggal 17 Rjab tahun ke-5 Hijriyah. Rasulullah saw menyertai kegembiraan Siti Fatimah r.a. ketika menyambut kelahiran cucu puterinya itu dan dengan wajah berseri-seri mengucapkan selamat. Dalam menghadapi pertempuran dahsyat di Karbala untuk membela al-husain sekeluarga, Zainab menunjukan keberanian yang luar biasa. Ialah wanita yang menyelamatkan salah seorang putera al-Husain r.a., Ali Zainal Abidin, dari ujung penguasa Bani Umayyah di Kuffah, Ubaidillah bin Ziyad. Sebagaiamana diketahui, di karbala itu terjadinya tragedy besar yang menimpa Ahlul-Bait. [akhmad syofwandi]

No comments:

Post a Comment